Er is dit schooljaar een nieuw schoolreglement vastgesteld. Om deze reden is het reglement dit jaar in zijn geheel opgenomen in de schoolgids. Het staat ook op onze website.

Uitgangspunten

Op MY college willen wij leerlingen een veilige en gestructureerde leeromgeving bieden. We gaan hierbij uit van wederzijds respect en algemeen aanvaarde normen en waarden. Dit uitgangspunt is vervat in een vijftal thema’s. In ieder lokaal hangen posters met deze thema’s en de gedragingen die daarbij horen. De thema’s zijn: Gastvrijheid, Aandacht, Respect, Steun en Eerlijkheid. In de klas besteden we aandacht aan deze thema’s en het daarbij behorend gewenst gedrag. De schoolregels in dit schoolreglement maken duidelijk waar eenieder zich aan moet houden.

 

Printversie schoolreglement

Schoolreglement

Overal waar dit reglement niet in voorziet, wordt van zowel leerlingen als personeel verwacht dat zij gedrag vertonen binnen de voor de school aanvaardbare grenzen en zijn vanzelfsprekend wettelijke regels van toepassing.

Artikel 1 – Het begin van de schooldag

 1. Wie met de (brom)fiets komt, plaatst deze op slot op het fietsenplein. Fietsen en mountainbikes worden in de daarvoor bestemde klemmen gezet. De bromfietsen worden gestald op de daarvoor bestemde plaats. Voor elk leerjaar is aangegeven waar zij hun fietsen mogen stallen. Voor bromfietsen en scooters is er een aparte plek aangegeven. Het is verboden op het terrein van de school of op de stoep te rijden.
  Leerlingen komen alleen op het fietsenplein om hun (brom)fiets weg te zetten of op te halen. Tijdens pauzes en alle andere tijden buiten aankomst en vertrek om zullen leerlingen het fietsenplein niet als hangplek gebruiken. De school kan niet verantwoordelijk noch aansprakelijk worden gesteld voor verdwijning van of geleden schade aan (brom)fietsen en scooters.
 2. De op het schoolterrein aangebrachte parkeervakken achter de school zijn bestemd voor de auto’s van personeel en bezoekers, die komen vanuit professionele capaciteiten, van MY college. Parkeren is niet toegestaan op het fietspad voor de school. Het fietspad voor de school moet altijd vrij zijn voor hulpdiensten.
 3. Na het betreden van het schoolgebouw, dat vanaf 08.00 uur open is, verblijven de leerlingen in de aula. Een uitzondering is voor de leerlingen die ‘s ochtends hun coachgesprek hebben. Op maandagen om 08:35 uur en overige dagen om 08:55 uur zullen de deuren van de aula opengezet worden voor leerlingen om naar hun kluisjes te gaan en vervolgens op tijd in hun stamgroeplokaal te zijn. Op tijd houdt in dat een leerling in het lokaal is wanneer de dagstart start. Op maandagen om 08:40 uur en overige dagen 09:00 uur. Jassen worden in de kluisjes gedeponeerd. Jassen worden dus niet meegenomen in de lokalen. Petten en hoeden gaan af bij binnenkomst. Een leerling betreedt het lokaal pas na toestemming van een personeelslid.
 4. Elektrische steps zijn niet toegestaan in het schoolgebouw of op het schoolterrein. Elektrische steps en elektrische fietsen mogen niet in het schoolgebouw meegenomen worden om opgeladen te worden.
 5. De leerling heeft te allen tijde een volledig opgeladen iPad bij op school. Bij de dagstart behoort het batterijpercentage niet lager uit te komen dan 90%. Een lege iPad in een les zal aangemerkt worden in het leerlingvolgsysteem als “boeken vergeten”.

 

Artikel 2 – Op MY college kom je op tijd en ben je op school onder schooltijd

 1. Leerlingen zijn verplicht de lessen volgens het voor hen geldende rooster te volgen, tenzij er een andere regeling is getroffen.
 2. Te laat gekomen leerlingen melden zich bij de receptie. De dienstdoende medewerker vermeldt de reden van het te laat komen in het leerlingvolgsysteem en geeft een uitdraai mee waarmee de leerling in de les kan worden toegelaten. Slechts op vertoon van dit briefje kan een te laat gekomen leerling door de leraar/lerares tot de les worden toegelaten. Mocht een leerling alsnog doorgelopen zijn, dan zal de leraar/lerares de betreffende leerling zelf in het leerlingvolgsysteem op te-laat zetten. “Op tijd” houdt in dat een leerling in het lokaal/de werkruimte aanwezig is op de tijd dat de les start zoals aangegeven in de Learning Portal van de leerling.
 3. Komt een leerling ongeoorloofd te laat, dan sanctioneert de coach van de leerling conform het Protocol Schoolverzuim. Deze is te vinden op de website van MY college. Bij herhaaldelijk te laat komen worden ouder(s)/verzorger(s) hiervan schriftelijk in kennis gesteld via een e-mail van de coach waarbij de leerjaarcoördinator in de kopie is meegenomen. Vanaf de 9e keer is de school verplicht de leerplichtambtenaar in kennis te stellen van het verzuim door middel van afschriften van de brieven aan ouder(s)/verzorger(s) en een ‘Kennisgeving Ongeoorloofd Verzuim’.
 4. Tijdens de schooldag, vanaf het moment dat de leerling aankomt op school tot het einde van de dagsluit, verblijven de leerlingen op het schoolterrein.
 5. Aan het einde van hun lesdag mogen de leerlingen in de aula van de school verblijven mits zij geen hinderlijke (geluids)overlast bezorgen aan anderen. Bij (geluids)overlast zal de conciërge of de medewerker van het onderwijsondersteunend personeel de leerling verzoeken het schoolgebouw/schoolterrein te verlaten en naar huis te gaan. De leerling wordt verwacht deze instructie op te volgen.
 6. In de pauzes zijn de leerlingen op het schoolplein of in de aula. Het schoolterrein verlaten zonder toestemming is niet toegestaan. De leerling die dit wel doet zal zich de eerstvolgende dag melden om 08:00 uur. Bij herhaaldelijk overtreden kan hiervoor een blokrooster worden gegeven.

 

Artikel 3 – Op MY college volg je alle lessen

 1. Bij schoolverzuim moet:
  1. De school direct in kennis worden gesteld:
   1. Bij vooraf bekend verzuim schriftelijk via info@my-college.nl (niet via de coach!) Hierover meer onder lid 7 en 8 van dit artikel.
   2. Bij niet vooraf bekend verzuim zoals bijvoorbeeld ziekte telefonisch voor 08:30 uur op 0181 622033 (niet via de coach!)
   3. Er is hiervoor een geautomatiseerd telefoonbeantwoordingssysteem ingevoerd. Er zijn hierbij 2 opties: De eerste optie kan 24/7 ingesproken worden voor ziek-, beter- of absentmeldingen of korte afspraken zoals de tandarts e.d.. De tweede optie is om een medewerker van de receptie te spreken.
  2. De leerling op de dag van terugkomst voor aanvang van de dagstart zich bij de receptie (beter)melden. Bij voorkeur heeft een van de ouderlijk gezaghebbende personen al gebeld naar school om de terugkomst op school te melden.
  3. De leerling dient maatregelen te treffen om de opgelopen achterstand bij het schoolwerk zo spoedig mogelijk in te halen.
 2. Wil een leerling tijdens de lessen wegens ziekte of een andere geldige reden de school verlaten:
  1. Dan meldt hij zich af bij het kantoor van de teamleiders in de A-vleugel, als die niet beschikbaar is kan de leerling naar het kantoor van de leerjaarcoördinatoren op de hoek van de A-vleugel en de D-vleugel.
  2. Als toestemming wordt verleend zal de leerlingen een briefje meekrijgen om in te leveren bij de receptie.
  3. De receptie zal contact opnemen met thuis, de ouder(s)/verzorger(s) uitleggen wat er aan de hand is en vragen of de leerling toestemming heeft om naar huis te gaan.
   1. Bij geen gehoord blijft de leerling op school.
   2. Bij geen toestemming van ouder(s)/verzorger(s) blijft de leerling op school.
  4. De ouder(s) en/of verzorger(s) laten de school weten dat de leerling veilig thuis is gekomen.
 1. Leerlingen die niet kunnen deelnemen aan de les lichamelijke opvoeding, leveren voor die les een briefje in bij de docent lichamelijke opvoeding. De betrokken leerling blijft bij de les aanwezig, dit ter beoordeling van de docent.
  1. Op het briefje wordt het onderstaande vermeldt:
   1. Zijn of haar naam en voornaam;
   2. Zijn of haar klas;
   3. De reden en periode van verzuim.
   4. Dit briefje moet ondertekend zijn door een van de ouder(s)/verzorger(s).
 2. Sportdagen en andere “anders ingerichte dagen” vallen onder verplichte lestijd. Aanwezigheid van de leerling is dus verplicht. Bij lichamelijk letsel of andere fysieke beperkingen waarbij deelname niet mogelijk is zal de leerling een aangepast schoolprogramma volgen op de betreffende dag.
  Afwezigheid wat niet gemeld is volgens, in overeenstemming met lid 1 van dit artikel, zal gekenmerkt worden als ongeoorloofd verzuim. De gemiste tijd zal ingehaald moeten worden.
 3. Niet gemeld verzuim kan worden aangemerkt als ongeoorloofd. De schoolleiding is verplicht ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar te melden. De gemiste tijd zal moeten worden ingehaald.
 4. Verlaat de leerling zonder toestemming de school, dan wordt dit als ongeoorloofd verzuim genoteerd. Ook dit wordt aan ouder(s)/verzorger(s) gemeld door de coach. De gemiste tijd zal moeten worden ingehaald. Hier kan een sanctie aan toegevoegd worden bij herhaling.
 5. De ouder(s)/verzorger(s) hebben de mogelijkheid via het leerlingvolgsysteem te controleren of de leerling op school aanwezig was. Hiervoor ontvangen zij bij plaatsing een persoonlijke inlogcode.
 6. Voor elke absentie anders dan wegens ziekte, doktersbezoek, en dergelijke dienen ouder(s)/verzorger(s) tijdig en schriftelijk een verzoek te richten aan de directeur. Op de website van MY college zijn hiervoor aanvraagformulieren te vinden die ook verkrijgbaar zijn bij de receptie. Op de achterkant van dit verlofaanvraag­formulier staan precies de richtlijnen vermeld die gelden voor het verlenen van extra (vakantie)verlof.
 7. Als een leerling gebruik wil maken van extra verlof om een religieus feest te kunnen vieren, moeten zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) dit minimaal 2 dagen van te voren schriftelijk melden bij de directie van de school.

 

Artikel 4 – Tijdens de lessen

 1. In de lokalen zijn tijdens de lessen de jassen uit. Het dragen van een hoofddeksel en/of gezichtsbedekking in het gebouw is niet toegestaan. Uiteraard is er een uitzondering voor de Hijab, Al-Amira, Khimar en andere religieuze hoofddeksels waarbij het gezicht zichtbaar blijft.
 2. Wanneer kleding door iemand van school als aanstootgevend of provocerend ervaren wordt, kan de schoolleiding de leerling opdragen zijn/haar kleding aan te passen.
 3. Het dragen van stevige gesloten schoenen in de praktische lessen is om veiligheidsredenen aan te raden. Tijdens de praktijklessen in de bovenbouw is het dragen van werkkleding en indien nodig veiligheidsschoenen verplicht.
 4. Leerlingen gebruiken geen deodorant, parfums, bodymist en andere earosolen op de gang, in de trappenhuizen, in lokalen en workshops. Dit voorkomt allergieën bij omstanders en voorkomt dat het brandalarm per ongeluk af kan gaan. Leerlingen die dit toch doen moeten het gebruikte materiaal inleveren bij de docent/medewerker en kunnen dat om 16:00 uur ophalen bij de betreffende docent/medewerker. Bij herhaling kan besloten worden dat een leerling zich de eerstvolgende lesdag om 08:00 uur moet melden op school.

 

Artikel 5 – Specifieke ruimten

 1. Voor specifieke ruimten in en buiten de school kunnen aanvullende regels gesteld worden. Deze worden door de betreffende personeelsleden aan de leerlingen bekend gemaakt.
 2. Het trappenhuis achteraan de gang bij de D-vleugel nabij de technieklokalen is enkel bedoelt voor noodgevallen en mag verder in geen enkel geval gebruikt worden. Leerlingen die zich hier ongeoorloofd bevinden zullen zich de eerstvolgende lesdag om 08:00 uur moeten melden. Bij herhaaldelijk overtreden kan door de teamleider of de betreffende leerjaarcoördinator overgegaan worden tot een blokrooster.
 3. De toiletten in de gangen mogen alleen gebruikt worden buiten de pauzes om. Tijdens de pauze mogen alleen de toiletten gebruikt worden die direct toegankelijk zijn vanuit de aula.
 4. Er komen geen leerlingen in de personeelskamer.
 5. Leerlingen verblijven niet zonder toezicht en betreden niet zonder toestemming de kantoren van de directeur, teamleiders, leerjaarcoördinatoren, ICT, docentenwerkkamers, spreekkamers en de kamers van het zorgteam.
 6. Workshop/werkruimtes:
  1. De leerlingen gebruiken de workshop/werkruimten om te werken aan hun schoolopdrachten.
  2. Het is niet toegestaan in de workshop/werkruimte te eten of te drinken.

 

Artikel 6 – Pauzes

 1. Bij het begin van de ochtend- en de middagpauze verlaten de leerlingen zo spoedig mogelijk de lokalen, de sporthal, de kleedkamers, de workshops en de trappenhuizen om naar de aula te gaan. De docenten zien hierop toe.
 2. Leerlingen gaan niet eerst naar het toilet, maar eerst naar de aula en gebruiken het toilet direct aangrenzend aan de aula.
 3. Gedurende de pauzes verblijven de leerlingen in de daarvoor bestemde ruimten en kunnen zij eten en drinken:
  1. in de aula of op het schoolplein. Ook het binnenplein is mogelijk mits dat expliciet wordt aangegeven door de surveillerende docenten en de deur vanuit de aula naar het binnenplein open is gezet.
  2. Leerlingen bevinden zich op geen enkel andere plek in het gebouw gedurende de pauze.
 4. Het is niet toegestaan het schoolterrein, en dus het schoolplein, te verlaten onder schooltijd en dus ook niet tijdens de pauze. Dit is voor de veiligheid van de leerling aangezien wij die niet buiten het schoolterrein kunnen garanderen. Bij overtreding meldt een leerling zich de eerstvolgende lesdag om 08:00 uur. Bij herhaalde overtreding kan overgegaan worden tot een blokrooster of een zwaardere sanctie naar inzicht van de teamleider.
 5. Tijdens de pauze zullen er docenten zijn die surveilleren. Leerlingen moeten te allen tijde de instructies van het personeel opvolgen.
 6. Tijdens de pauze gaat de leerling met respect om met het materiaal van de school.
  1. Er zijn (bord)spellen beschikbaar en materialen voor actieve spellen binnen en buiten. Deze mogen geleend worden bij de receptie na het inleveren van de sleutels van een leerling.
  2. De leerling is ervoor verantwoordelijk de spullen in goede staat weer in te leveren. De receptie ziet hierop toe.
  3. Als spullen niet in goede orde worden ingeleverd dan zullen de kosten van het materiaal worden verrekend aan de (ouder(s)/verzorger(s) van) de leerling. Hierover zullen de ouder(s)/verzorgers van de leerling telefonisch op de hoogte gebracht worden door de receptie.
  4. Leerlingen gebruiken de consumptieautomaten op de juiste manier. Als er iets niet goed gaat met een automaat kan dit worden doorgegeven aan de conciërge die dit dan samen met de leerling oplost. Schoppen en slaan tegen de automaat is niet toegestaan en zal door de conciërge gesanctioneerd worden.
  5. Leerlingen houden tafels en stoelen heel. Zij zitten op de stoelen en niet op de tafels. Ze deponeren afval in de daarvoor bestemde vuilniscontainers en houden de aula en het schoolplein schoon. De surveillerende docenten zien hierop toe.
  6. Een leerling dat naar inzicht van de surveillerende docenten (of een ander personeelslid) hier niet aan voldoet kan een corveerooster krijgen van 1 dag tot maximaal 5 dagen om de conciërge te helpen met het opruimen van de gemaakte rommel.
 7. Leerlingen mogen geen eten of drinken vanuit de aula meenemen om het vervolgens op de gang (of in de les) te eten of drinken.
 8. De enige uitzondering voor eten en drinken in een lokaal is bij bijzondere gelegenheden zoals een eindejaar diner, een speciale activiteit met een coach of een andere gelegenheid dat van te voren vermeld wordt aan de leerlingen en/of de ouder(s)/verzorger(s).

 

Artikel 7 – Het schoonhouden van MY college doen we samen

 1. De leerlingen gooien hun afval in een van de vele afvalbakken.
 2. In het gebouw wordt geen kauwgum gebruikt.
 3. Eten en drinken doen we alleen in de aula, niet in de les of op de gang. Bij overtreding moet de leerling het eten en drinken direct opbergen, als dit niet mogelijk is, weggooien. Bij herhaalde overtreding meldt een leerling zich de eerstvolgende dag om 08:00 uur. Bij herhaalde overtreding kan de sanctie naar inzicht van de leerjaarcoördinator of teamleider verzwaard worden.
 4. Leerlingen en personeel zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het schoonhouden van onze school. De school hanteert het kantine-project voor bovenbouw leerlingen. Bovenbouwleerlingen voeren tijdens de pauzes per toerbeurt toezichthoudende werkzaamheden uit en worden daarbij geassisteerd door medewerkers van de school. Ook assisteren zij de kantinemedewerker met de verkoop van etenswaren. Indien nodig dragen zij andere leerlingen op om rommel e.d. op te ruimen. Ook staan zij bij de deuren van de aula om medeleerlingen erop te wijzen dat zij tijdens de pauze de gangen niet mogen betreden. Leerlingen zijn in beginsel verplicht de aanwijzingen van de dienst hebbende bovenbouwleerlingen op te volgen. Bij het niet opvolgen van deze aanwijzingen legt een van de surveillanten een sanctie op. Bij het niet opvolgen van de deze sanctie wordt de leerjaarcoördinator ingeschakeld. De leerjaarcoördinator c.q. de teamleider bepaalt uiteindelijk de sanctie.
 5. De leider van het kantine-project geeft tijdig aan op welk moment in het schooljaar welke bovenbouwklassen aan de beurt zijn voor dit project.

 

Artikel 8 – Tussenuren, uitval of aangepast rooster

 1. MY college heeft geen tussenuren. Tenzij expliciet genoteerd in de portal als ‘tussenuur’.
 2. Leerlingen worden bij ziekte van een docent opgevangen en een alternatief programma zal worden aangeboden.
 3. Als er bij hoge uitzondering zo dusdanig veel uitval van docenten plaatsvindt dat het aanbieden van een alternatief programma niet mogelijk is dan kan het dagprogramma van een klas of leerjaar worden verkort. Hierover worden ouder(s)/verzorger(s) zo snel mogelijk per mail via de receptie op de hoogte gebracht.
 4. Enkele keren in het schooljaar zal MY college een verkort rooster inplannen om vergaderingen en studiemiddagen mogelijk te maken. De dagen waarop dit zal gebeuren staan in de jaarplanning. De jaarplanning is beschikbaar op de website van MY college.
 5. De reguliere lestijden en de tijden van het verkorte rooster zijn beschikbaar op de website van MY college.

 

Artikel 9 – Uit de les verwijderde leerlingen

 1. Wordt een leerling uit de les verwijderd, dan geldt het volgende:
  De leerling meldt zich bij het kantoor van de leerjaarcoördinatoren. Daar worden afspraken gemaakt over de verdere afhandeling van het incident.
 2. Eventuele sancties en de zwaarte daarvan hangen af van de reden van verwijdering en zullen toegepast worden naar inzicht van de betreffende docent in overleg met de leerjaarcoördinator.
 3. De betreffende docent dat de leerling heeft verwijderd zal telefonisch contact opnemen met de eerstgenoemde ouder en/of verzorger zoals vermeld in het leerlingvolgsysteem. Als er telefonisch geen contact gelegd kan worden zal er een e-mail verzonden worden. Het is aan de geïnformeerde ouder/verzorger om eventuele andere personen met ouderlijk gezag op de hoogte te stellen van de situatie.

 

Artikel 10 – Telefoongebruik

 1. MY college is een telefoonvrije school. Dit houdt ruzies en andere problemen vanuit sociale media buiten de deur.
  1. De leerling levert aan het begin van de dagstart zijn/haar telefoon in bij de coach. Ze plaatsen deze in een speciale telefoonbak. Deze telefoonbak wordt in een afgesloten kast geplaats in een afgesloten ruimte.
   1. Wanneer een leerling aangeeft geen telefoon bij zich te hebben of voor andere redenen de telefoon niet in te kunnen/willen leveren zal er een mail uitgaan van de docent die de dagstart doet naar de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling om hen op de hoogte te brengen van deze weigering.
   2. Ouder(s)/verzorger(s) ondersteunen de school in het voeren van het “geen telefoon” beleid.
  2. De leerling krijgt zijn telefoon aan het einde van de dagsluit weer terug.
   1. De leerling pakt alleen zijn/haar eigen telefoon weer uit de bak onder het toeziend oog van de desbetreffende docent.
 2. De telefoon van een leerling behoort altijd ingeleverd te worden bij de coach en niet opgeborgen te worden in de kluis van de leerling, tas of andere plekken anders dan de telefoonbak van de klas.
 3. Als een leerling toch wordt gezien met zijn/haar telefoon dan zal deze direct ingeleverd moeten worden bij de docent die de leerling hierop aanspreekt. De docent levert deze in bij de leerjaarcoördinator waarna de leerling zijn/haar telefoon om 16:30 uur kan ophalen. Als dit niet mogelijk is zal de leerling zich de eerstvolgende lesdag om 08:00 uur moeten melden.
 4. Als een leerling niet gezien wordt met telefoon maar er visueel (filmpjes of foto’s) of audiomateriaal opduikt waarvan duidelijk herkenbaar is van wie deze vandaan komen en dat deze met een mobiele telefoon zijn gemaakt behoudt de school zich het recht om de leerling die als bron van het filmpje of andere visueel en audiomateriaal fungeert extra te controleren.
 5. Een uitzondering zal gemaakt worden voor leerlingen die vanwege medische redenen hun telefoon bij zich moeten houden. Een voorbeeld hiervan is het gebruiken van een app op de telefoon voor het checken van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten.
  1. Deze uitzondering is alleen van toepassing nadat bewijs van noodzaak is overlegd door ouder(s)/verzorger(s).
  2. De leerling zal van school een kaart krijgen waarop de uitzondering wordt genoteerd. Deze is op naam van de leerling en moet de leerling op elk moment kunnen tonen.
  3. De telefoon blijft te allen tijde buiten zicht.
 6. Ouder(s)/verzorger(s) werken in dit beleid mee en ondersteunen de school in het toepassen van de regels om MY college een telefoonvrije school te houden.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoek raken, verlies of beschadigen van eigendommen van leerlingen. Schade aan de in de school aanwezige particuliere eigendommen of ontvreemding van privé-eigendom van zowel personeel als leerlingen zal niet door de school vergoed worden.
 2. Voor door de leerling veroorzaakte schade aan schooleigendommen zoals meubels, het gebouw, de iPad en het hoesje van de iPad enz. worden de ouder(s)/verzorger(s) aansprakelijk gesteld. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerling(en) die deze schade veroorzaakt heeft/hebben, krijgen de kosten hiervan in rekening gebracht. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De schoolleiding is niet aansprakelijk voor vernielingen, schade, diefstal en verlies van persoonlijke spullen van leerlingen.
  1. Schade dient door betrokkenen onderling te worden geregeld. School kan hierbij slechts de rol van intermediair vervullen. Het bovenstaande is overeenkomstig Artikel 6:164, Artikel 6:169 lid 1 en 2 en Artikel 6:170 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek Boek 6.
  2. Er is een bruikleenovereenkomst met betrekking tot de iPad en het hoesje voor de iPad. Hierin staan de regels omtrent het gebruik en specifieke bedragen gemeld met betrekking tot schade. De leerling mag de iPad en hoesje pas meenemen na ondertekening door ouder(s)/verzorger(s). Geadviseerd wordt om de iPad te verzekeren.
 3. De leerlingen wordt dringend aangeraden geen voorwerpen van waarde in de lokalen, gar- derobe, kleedkamers enz. achter te laten.
 4. Alle leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een kluisje toegewezen. Ze kunnen daarin waardevolle voorwerpen opbergen. Vergeet een leerling de sleutel van het kluisje, kan de conciërge het openen. Hij doet dat hooguit één keer per dag. De kosten voor een nieuw sleuteltje bij verlies van het oorspronkelijke sleuteltje zijn voor de leerling. De kosten hiervoor zijn €10,-.
 5. Leerlingen mogen hun kluisjes niet onderling ruilen. Dat is omdat geregistreerd staat welk kluisje van welke leerling is. Mocht in de toekomst er een controle plaatsvinden waarbij illegale materialen worden aangetroffen dan is de geregistreerde leerling daarvoor aansprakelijk.
 6. De leerling gebruikt een (school)tas waar de iPad in past om beschadiging van schoolmaterialen (waaronder de iPad en de hoes) te voorkomen. De iPad is op de juiste wijze voorzien van de door de school verstrekte beschermhoes met toetsenbord. Met ingang van schooljaar 2023-2024 is dit een hoes wat meer dan voldoet aan de MIL-STD-810g-normen voor valbestendigheid.
 7. De schoolleiding heeft het recht de kluisjes en/of tassen te (laten) openen en te (laten) controleren.
 8. De school is alleen verantwoordelijk voor wat er gebeurt op het schoolterrein of in het schoolgebouw. De school is niet aansprakelijk voor zaken die buiten schooltijden gebeuren, buiten het schoolterrein. De school mag informatie met betrekking tot zaken buiten schooltijden en buiten het schoolterrein niet delen met ouder(s)/verzorger(s) als die daarom vragen. Ook kan niet verwacht worden dat de school een bemiddelende rol speelt of informatie doorgeeft in het geval van ruzies, gevechten en andere fysieke situaties buiten schooltijd en buiten het schoolterrein.

 

Artikel 12 – Op MY college wordt niet gerookt

MY college heeft een rookvrij schoolgebouw. Het streeft ook naar een volledig rookvrije school. In en om het terrein van de school geldt een rookverbod voor iedereen: leerlingen, personeel en bezoekers. Bij de ingangshekken geven wij dit duidelijk aan met borden. Wij zullen hier ook op handhaven en bij overtreding door leerlingen, de ouder(s)/verzorger(s) inlichten. Het rookverbod is ook van toepassing op zogenaamde e-sigaretten, vapourisers en het gebruik van “snus”. Leerlingen mogen deze middelen op geen enkel moment onder schooltijd gebruiken. 

 

Artikel 13 – Gedrag in en om de school & overige bepalingen

 1. De leerlingen zijn verplicht aanwijzingen van al het personeel in en om de school op te volgen.
 2. De leerlingen zijn verplicht alle aanwijzingen voor veilig en hygiënisch werken op te volgen. Bij het werken met machines is het dragen van bijv. veiligheidsbrillen en beschermende kleding verplicht. Deze zijn op school aanwezig. Als een leerling herhaaldelijk de veiligheidsaanwijzingen en hygiëneregels van de docent weigert op te volgen zal toegang tot de les waar deze zaken nodig zijn ontzegd worden.
 3. Leerlingen houden zich, voor en na schooltijd, niet onnodig op in de directe omgeving van de school. Ook niet onder schooltijd (zie artikel 2 lid 3 en 5). Zo werken zij mee aan een goede verstandhouding met de bewoners van de aangrenzende woonwijk, bedrijven en andere scholen. Bij overtreding kan een leerling een blokrooster van 1 tot maximaal 5 dagen krijgen.
 4. De leerlingen mogen slechts na toestemming van een personeelslid aan de verwarming, zonwering, ramen en overige apparatuur komen.
 5. Aan het einde van de dag worden de ramen gesloten en de zonweringen omhoog gedaan door degene die daar het laatst aanwezig is.
 6. Werkruimtes voor personeel en lokalen zijn voor de leerlingen slechts na verkregen toestemming van een personeelslid toegankelijk.
 7. Tijdens de les (leeractiviteiten) is het gebruik van geluidsdragers in welke vorm dan ook verboden, tenzij de docent daar toestemming voor heeft gegeven. We willen ze in de klas dus niet zien en niet horen. Wanneer een leerling zich hier niet aan houdt krijgt deze eerst de mogelijkheid zijn geluidsdrager op te bergen. Als dit niet wordt gedaan wordt het ingenomen.
 8. Het gebruik van geluidsdragers (koptelefoons en dergelijke) is uitsluitend toegestaan in de aula of op het schoolplein tijdens de pauzes zonder dat dit geluidsoverlast veroorzaakt. Wanneer dit wel tot overlast leidt wordt het apparaat ingenomen.
 9. Binnen de kaders van de AVG wet is filmen en fotograferen van medeleerlingen en personeelsleden verboden. Een leerling die zich niet aan deze regels houdt, levert het apparaat in. Een uitzondering hiervoor is vermeld in lid 12 van dit artikel.
 10. Een leerling van wie een mobiel of andere geluidsdrager of een ander apparaat is ingenomen, kan deze aan het einde van de schooldag om 16.30 uur ophalen bij de leerjaarcoördinator.
 11. Het is de leerlingen niet toegestaan zich met niet op educatie gerichte spelactiviteiten (zoals: kaarten; gokken e.d.) in en rond het gebouw bezig te houden wanneer deze eigenlijk een les behoort te volgen.
 12. Foto’s en filmpjes maken met foto- of filmapparatuur of de iPad mag alleen in opdracht van een personeelslid gekoppeld aan een gekaderde opdracht. Voor iemand gefotografeerd of gefilmd mag worden moet hiervoor om toestemming gevraagd worden.
 13. Gelaatsbedekkende kleding is niet toegestaan.
 14. Leerlingen en medewerkers worden geacht zich te houden aan het kledingvoorschrift zoals is te vinden op de website van MY college. De schoolleiding mag een leerling bij het overtreden van het voorschrift vragen om zich thuis te voorzien van andere kleding dat wel past binnen de omschrijvingen van het kledingvoorschrift.
 15. Het expres laten afgaan van het brandalarm is verboden. Bij overtreding zal er een blokrooster volgen voor de leerling.

 

Artikel 14 – Gedragsregels tijdens afrondingsweken en toetsweken

 1. Voor alle regels met betrekking tot de toetsing van schoolexamens van leerjaar 3 en 4 wordt verwezen naar het examenreglement zoals die is de vinden op de website van MY college. Het examenreglement is een bindend reglement.
 2. Uitgangspunt is dat het tijdens afrondingsweken en toetsweken niet is toegestaan om jassen, tassen, smartwatches, telefoons e.d. mee te nemen in het lokaal waar digitale of schriftelijke toetsen worden afgenomen. Deze dienen buiten het lokaal te blijven en opgeborgen te worden in het kluisje van de leerling (met uitzondering van de telefoon die in de dagstart is ingeleverd bij de coach). Per vak kunnen afwijkende regels gelden, deze zijn dan van te voren kenbaar gemaakt door de vakgroep.

 

Artikel 15 – Informatievoorziening voor ouders/verzorgers en leerlingen

 1. Ouder(s)/verzorger(s) zorgen er voor dat de e-mailadressen, telefoonnummers en adressen van alle personen met ouderlijk gezag in het schooladministratiesysteem actueel zijn.
  1. Veranderingen horen door de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) via de mail doorgegeven te worden: info@my-college.nl (niet via de coach!)
  2. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebrekkig aanleveren van informatie als veranderde gegevens niet tijdig door de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) worden aangeleverd.
  3. De school neemt altijd in eerste instantie contact op met de eerste contactpersoon dat vermeld wordt in het leerlingvolgsysteem. Het is aan de betreffende ouder(s)/verzorger(s) om eventuele belangrijke informatie verder door te geven aan andere gezaghebbende personen.
 2. Mededelingen die voor de leerlingen en/of de ouder(s)/verzorger(s) van belang zijn, zoals bijvoorbeeld veranderingen in de jaarplanner, informatieavonden, etc. worden steeds schriftelijk via de mail en de website aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerling kenbaar gemaakt.
 3. Elke twee weken ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) van de school een nieuwsbrief over actuele zaken met betrekking tot de school.
 4. De school gebruikt Facebook en Instagram om verslag te doen van activiteiten.

 

Artikel 16 – Digitale communicatie

 1. Professionaliteit staat bij digitale communicatie voorop: privé zaken worden niet via de mails besproken. Medewerkers kunnen de zaken die zij digitaal met leerlingen communiceren met gemak aan hun collega’s laten lezen. Als leerlingen docenten toch buiten de officiële kanalen online weten te benaderen, dan houden docenten professionele afstand. Online communicatie met leerlingen moet zoveel mogelijk naderhand zijn terug te zien.
 2. Personeel van de school kan foto’s en filmpjes van activiteiten plaatsen en/of publiceren. Maken medewerkers en/of leerlingen bezwaar tegen de plaatsing, dan wordt de plaatsing ongedaan gemaakt.
 3. Digitale communicatie wordt bewaard op het medium dat voor de digitale communicatie is gebruikt.
 4. Het streven moet zijn dat de medewerkers hun digitale contacten met leerlingen via de schoolmail laten verlopen.
 5. De medewerkers communiceren open, zij laten zich met hun achternaam aanspreken. De identiteit van de leerling is bekend.
 6. Medewerkers laten leerlingen niet toe op hun privé-social media. Medewerkers benaderen leerlingen ook niet via virtuele werelden en gaan niet met leerlingen op persoonlijke titel in discussie op internetfora. De zakelijke communicatie verloopt via de schoolmail of via de elektronische leeromgeving van de school.
 7. De computers, internet van school en e-mails vanaf en naar het schooladres worden alleen gebruikt voor zaken die met school te maken hebben, tenzij een personeelslid toestemming geeft deze op enig moment voor iets anders te gebruiken
 8. Het is niet toegestaan voor leerlingen om met privé accounts in te loggen op de Teams App op de iPad om te chatten met schoolgenoten. Wanneer dit wordt ontdekt bij een leerling is deze verplicht het account direct te laten verwijderen. Bij herhaalde overtreding kan de leerjaarcoördinator beslissen de Teams App van de iPad van een leerling te laten verwijderen. Dit bemoeilijkt het werk van de leerling dat zijn/haar werk niet meer kan inleveren via Teams.
 9. Het is leerlingen alleen toegestaan om het school-mail adres wat zij van school krijgen te gebruiken voor schoolse zaken en communicatie met betrekking tot schoolwerk. Leerlingen die het e-mail adres gebruiken voor andere zaken zoals pesten, chatten met andere leerlingen onder schooltijd en dergelijke situaties zullen naar verhouding van het misbruik gesanctioneerd worden door de desbetreffende docent. Bij herhaalde overtreding zal de leerjaarcoördinator overgaan tot het verzwaren van de sancties en ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte brengen van het misbruik. In gevallen van pesten zullen ouder(s)/verzorger(s) de gestuurde berichten waar mogelijk toegestuurd krijgen en kan er een blokrooster van 1 of meerdere dagen of een schorsing van 1 of meerdere dagen volgen, naar inzicht van de leerjaarcoördinator in overleg met de teamleider.
 10. Voor overige zaken met betrekking tot Sociale Media wordt verwezen naar het Sociale Media protocol op de website van MY college.

Veiligheidsbepalingen convenant Veilig op school in Nissewaard

Om ervoor zorg te kunnen dragen dat de scholen in Nissewaard veilige scholen blijven, hebben de scholen met de lokale overheid en de regiopolitie een convenant gesloten. In dit convenant hebben de scholen zich erop vastgelegd de onderstaande artikelen (17 tot en met 21) in hun schoolreglement op te nemen.

 

Artikel 17 - Gedragsregels en veiligheidsbepalingen

Leerlingen dienen zich te gedragen binnen de daarvoor algemeen geldende maatschappelijke normen.

 

Artikel 18 - Definities

 1. Strafbare feiten zijn alle handelingen en gedragingen die op grond van enige Nederlandse wettelijke bepaling als misdrijf of overtreding strafbaar zijn gesteld. Diefstal, vernieling, bekladding, vervuiling, intimidatie en dergelijke vallen hieronder.
 2. Wapens zijn voorwerpen die zijn aangewezen in de wapenwetgeving, de Wet wapens en munitie.
 3. Drugs zijn stoffen/middelen die zijn aangewezen in de Nederlandse drugswetgeving, de Opiumwet. Ook kleine hoeveelheden hasj, wiet en XTC vallen hieronder.

 

Artikel 19 - Verbodsbepalingen

 1. Wapens zijn op onze school en het schoolterrein verboden.
 2. Drugs zijn op onze school en het schoolterrein verboden.
 3. Vuurwerk is op onze school en het schoolterrein verboden.
 4. Alcohol is op onze school en het schoolterrein verboden.
 5. Het uitschelden en/of pesten, ook digitaal, van mensen is op onze school en het schoolterrein verboden.
 6. Discriminatie is op onze school en het schoolterrein verboden.
 7. Het gebruik van voertuigen in het schoolgebouw of het schoolterrein, zoals (elektrische) stepjes, fietsen, hoverboards en skateboards, is niet toegestaan en mogen niet op school opgeladen worden. Dit verbod geldt uiteraard niet voor medische hulpmiddelen zoals een scootmobiel, rolstoel of een ander vergelijkbaar noodzakelijk hulpmiddel.

 

Artikel 20 - Controle

 1. Gezien de maatschappelijke context waar de school deel van uitmaakt en het vertrouwen dat ouder(s)/verzorger(s) in de school stellen wanneer het gaat om het waarborgen van veiligheid en goede zorg is de school bevoegd de naleving van de verbodsbepalingen te controleren:
  1. De door leerlingen meegevoerde voorwerpen op de aanwezigheid van verboden voorwerpen te (laten) controleren.
  2. De door leerlingen in gebruik zijnde kasten/lockers en tassen op de aanwezigheid van verboden voorwerpen te (laten) controleren.
  3. Controle door politie gebeurt in het bijzijn van een directielid.

 

Artikel 21 - Aangetroffen verboden voorwerpen

 1. De school draagt aangetroffen illegale wapens, drugs en illegaal vuurwerk over aan de politie.
 2. De school kan besluiten om aangetroffen alcohol, legaal vuurwerk of wapens die strafbaar zijn gesteld op grond van artikel 2 lid 1 categorie 4 onder 7 van de Wet wapens en munitie*, aan de ouder(s)/verzorger(s) van de betrokken leerlingen af te geven.

(* Dit zijn voorwerpen die gelet op de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen en omdat ze geschikt zijn voor het bedreigen dan wel het toebrengen van letsel aan personen als wapen kunnen worden aangeduid. Voorbeelden hiervan zijn zakmessen en schroevendraaiers.)

 

Artikel 22 – Maatregelen

 1. De school doet aangifte bij de politie van strafbare feiten.
 2. De school neemt het wapen in en doet aangifte bij de politie van illegale wapens.
 3. Van het bezit van wapens die strafbaar zijn gesteld op grond van artikel 2 lid 1 categorie 4 onder 7 van de Wet wapens en munitie, kan de school aangifte doen bij de politie, indien met behulp van die aangetroffen wapens andere strafbare feiten zijn gepleegd.
 4. Bij het vinden van (illegaal)vuurwerk: Er volgt automatisch een schorsing voor 2 dagen en strafwerk. De naam en adresgegevens van de leerling worden standaard doorgegeven aan de politie.
 5. Een leerling in het bezit of onder invloed van alcoholhoudende of geestverruimende middelen wordt de toegang tot de school ontzegd. De ouder(s)/verzorger(s) worden op de hoogte gesteld en kunnen de in beslag genomen middelen op school ophalen. Er volgt automatisch een schorsing voor 2 dagen en strafwerk.

 

Artikel 23 – Fysiek geweld naar personeel en medeleerlingen

 1. Bij fysiek geweld naar personeel en medeleerlingen, discriminerend of (seksueel) intimiderend of ander ernstig wangedrag in of buiten de les, in of buiten het schoolgebouw binnen de grenzen van het schoolterrein kan de leerling:
  1. Per direct verder bijwonen van de les(sen) worden ontzegd. Bij deze verwijdering meldt de leerling zich direct bij de leerjaarcoördinator. Is die afwezig dan bij zijn/haar vervanger of de coach.
  2. Voor een of meerdere dagen worden geschorst, dit kan zowel in- als extern zijn.
 2. Er zal in voorkomende gevallen contact worden opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) waarbij sancties en vervolgafspraken worden besproken.
 3. De school is verplicht een schorsing van langer dan één dag te melden bij de leerplichtambtenaar en de Inspectie van het Onderwijs. De Onderwijsgroep Galilei heeft een protocol ´Schorsing en verwijdering’.
 4. MY college hanteert twee vormen van schorsing:
  1. Interne schorsing: De leerling is van 08:00 uur tot 16:00 uur op school aanwezig maar heeft aangepaste pauzetijden, heeft geen toegang tot de lessen en de iPad van de leerling wordt voor een groot gedeelte geblokkeerd waardoor alleen de essentiële apps voor schoolwerk gebruikt kunnen worden.
  2. Externe schorsing: De leerling mag het schoolterrein voor 1 of meerdere tot maximaal 5 dagen niet betreden. De leerling werkt thuis aan school en moet de coach middels Teams of de schoolmail op de hoogte houden van zijn/haar vorderingen.

 

Wettelijk kader artikelen 24, 25 en 26
In het "Inrichtingsbesluit W.V.O., zoals dat geldt op 1 augustus 2016 staat aangegeven op welke wijze scholen voor voortgezet onderwijs dienen om te gaan met schorsingen en verwijdering van leerlingen. Dit besluit is gebaseerd op artikel 27, 1e lid van de W.V.O. waarin tevens staat vermeld, dat niet tot verwijdering van een leerplichtige leerling wordt overgegaan dan nadat voor de leerling een andere school is gevonden, die bereid is de leerling toe te laten. Artikelen 24, 25 en 26 zijn op voornoemd Inrichtingsbesluit W.V.O. gebaseerd.

 

Artikel 24 - Schorsing

 1. Het bevoegd gezag (de school) kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. Dit kan betekenen dat een leerling op school buiten de lessen werkt of dat een leerling gedurende de schorsing niet op school aanwezig mag zijn.
 2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokkene en, indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, voogden of verzorgers van de betrokkene bekendgemaakt.
 3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.

 

Artikel 25 – Definitieve verwijdering

 1. Het bevoegd gezag kan besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling nadat deze en, indien de leerling nog niet de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt, ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid is, onderscheidenlijk zijn gesteld, hierover te worden gehoord. Een leerling wordt op grond van onvoldoende prestaties niet in de loop van een schooljaar verwijderd.
 2. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt slechts na overleg met de inspectie. Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst. Het overleg strekt er mede toe, na te gaan op welke andere wijze de betrokken leerling onderwijs zal kunnen volgen.
 3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.

 

Artikel 26 – Beslistermijn bij bezwaar verwijdering

 1. De besluiten tot weigering van de toelating van een kandidaat-leerling of tot definitieve verwijdering van een leerling worden schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt, ook aan diens ouders, voogden of verzorgers, bekendgemaakt, waarbij tevens de inhoud van het tweede lid wordt vermeld.
 2. Binnen zes weken na de bekendmaking kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het bevoegd gezag.
 3. Het bevoegd gezag beslist in overeenstemming met artikel 27 van de wet binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, doch niet eerder dan nadat de kandidaat- leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt, ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid is, onderscheidenlijk zijn gesteld, te worden gehoord en kennis heeft, onderscheidenlijk hebben kunnen nemen, van de op die besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten.
 4. Het bevoegd gezag kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van het bezwaar tegen een besluit tot definitieve verwijdering de toegang tot de school ontzeggen.

 

Bevoegd gezag

Bezwaren tegen besluiten tot definitieve verwijdering kunnen gericht worden aan:

De directie van MY college, Zinkseweg 2, 3201 KZ Spijkenisse

 

Artikel 27 – Slotbepalingen

 1. De school informeert de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die het schoolreglement hebben overtreden.
 2. De school kan bij overtreding van het schoolreglement disciplinaire maatregelen tegen de betrokken leerlingen treffen. Ook de zwaarte van een disciplinaire maatregel beslist de school naar inzicht van het bevoegd gezag. De sancties omschreven in dit schoolreglement vormen hiervoor de basis, de directie mag op elk moment overgaan tot zwaardere sancties als de betreffende leerling een patroon van overtredingen heeft en de gestelde sancties niet het gewenste resultaat, het verbeteren van het gedrag van de leerling, teweegbrengen.
 3. De school kan eventuele schade, toegebracht aan de school, verhalen op de betrokken leerling en diens ouder(s)/verzorger(s).
 4. De school kan administratie voeren van overtredingen van het schoolreglement.
 5. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur of diens plaatsvervanger.
 6. Bovenstaand reglement is gebaseerd op de door gemeenten, politie en scholen ondertekende ‘Paragraaf Veilig voor in het schoolreglement’ d.d. 30 juni 2009, welke op de scholen ter inzage aanwezig is. MY college onderschrijft het “Convenant Veiligheid in en om de school 2010”.  De volledige inhoud van dit convenant vindt u op de website van de school.
 7. Wanneer een ouder(s)/verzorger(s) hun kind op MY college plaats accepteert deze dat de school te allen tijde het recht heeft de regels op school te handhaven en de daarbij behorende disciplinaire maatregelen toe te passen.

 

Door vaststelling van het schoolreglement 2023 worden voorgaande versies van het schoolreglement ingetrokken.

 

Spijkenisse 7 juli 2023

 

Dit reglement is door het bevoegd gezag op 7 juli 2023 aan de MR voorgelegd.

Dit reglement is door de MR goedgekeurd op 7 juli 2023.