Schoolreglement

                           

Op MY college willen wij leerlingen een veilige en gestructureerde leeromgeving bieden. We gaan hierbij uit van wederzijds respect en algemeen aanvaarde normen en waarden. Dit uitgangspunt is vervat in een vijftal thema’s. In ieder lokaal hangen posters met deze thema’s en de gedragingen die daar bij horen. De thema’s zijn: Gastvrijheid, Aandacht, Respect, Steun en Eerlijkheid. In de klas besteden we aandacht aan deze thema’s en het daarbij behorend gewenst gedrag. De schoolregels in dit schoolreglement maken duidelijk waar een ieder zich aan moet houden.

 

Artikel 1

De leerling is op tijd, voor aanvang van de lessen, op school. Tijdens de schooldag verblijven de leerlingen op het schoolterrein. Aan het einde van hun lesdag mogen de leerlingen in de aula van de school verblijven of in MY place / MY time. In de pauzes zijn de leerlingen op het schoolplein of in de aula.

 

Artikel 2

Als een leerling met een (brom) fiets of scooter naar school komt, gelden de volgende regels;

• (brom) fiets of scooter wordt gestald in de stalling van het leerjaar waarin de leerling zit en op slot gezet;

• het is verboden op het terrein van de school of op de trottoirs te rijden;

• de school kan niet verantwoordelijk noch aansprakelijk worden gesteld voor verdwijning van of geleden schade aan (brom)fietsen en scooters.

 

Artikel 3

Als een leerling niet naar school kan komen wegens ziekte of een andere oorzaak, dan moet de ouder of verzorger tussen 8.00 en 8.10 uur de absentenadministratie (niet de coach/mentor) hierover inlichten (0181- 622033). Er is hiervoor een geautomatiseerd telefoonbeantwoordingssysteem ingevoerd. Er zijn hierbij 2 opties: ziekmeldingen en receptie. De eerste optie kan 24/7 ingesproken worden voor ziek-, beter- of absentmeldingen. Niet gemeld verzuim kan worden aangemerkt als ongeoorloofd. De schoolleiding is verplicht ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar te melden. Wanneer de leerling weer beter is, melden de ouders dit ook voor aanvang van de lessen (8.00 – 8.10 uur) bij de administratie. De ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid via Magister te controleren of de leerling op school aanwezig was. Hiervoor ontvangen zij bij plaatsing een persoonlijke inlogcode.

Artikel 4

Voor elke absentie anders dan wegens ziekte, doktersbezoek, en dergelijke dienen ouders/verzorgers tijdig en schriftelijk een verzoek te richten aan de directeur. Op de website van MY college zijn hiervoor aanvraagformulieren te vinden. Op de achterkant van dit verlofaanvraag­formulier staan precies de richtlijnen vermeld die gelden voor het verlenen van extra (vakantie)verlof.

Als een leerling gebruik wil maken van extra verlof om een religieus feest (zoals bijvoorbeeld Suiker- en Offerfeest) te kunnen vieren, moeten zijn/haar ouders/verzorgers dit minimaal 2 dagen van te voren schriftelijk melden bij de directeur van de school.

 

Artikel 5

De leerling die na aanvang van zijn lestijd aankomt, haalt bij de receptie een ‘te-laat-briefje’ waarmee hij/zij pas toegang krijgt tot de les.  Dit wordt in het leerlingadministratie­systeem vermeld. Komt een leerling ongeoorloofd te laat, dan sanctioneert de coach/mentor van de leerling volgens  afspraken (zie ook Protocol schoolverzuim). Bij herhaaldelijk te laat komen bij de eerste les van de dag, worden ouders hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Vanaf de 9e keer is de school verplicht de leerplichtambtenaar in kennis te stellen van het verzuim door middel van afschriften van de brieven aan ouders en een ‘Kennisgeving Ongeoorloofd Verzuim’.

 

Artikel 6

De leerling die tijdens de schooldag ziek wordt, verlaat alleen met toestemming van de leerjaarcoördinator of de directie het gebouw. Wij zullen eerst met thuis telefonisch overleggen voordat de leerling naar huis mag gaan. Na thuiskomst van de leerling, bellen de ouders/verzorgers de school hierover terug zodat wij weten dat de leerling veilig is thuisgekomen. Verlaat de leerling zonder toestemming de school, dan wordt dit als ongeoorloofd verzuim genoteerd. Ook dit wordt aan ouders gemeld.

 

Artikel 7

De leerlingen zijn verplicht aanwijzingen van al het personeel in en om de school op te volgen.

 

Artikel 8

Bij fysiek geweld naar medeleerlingen, discriminerend of (seksueeel) intimiderend of ander ernstig wangedrag in of buiten de les kan de leerling:

  1. per direct verder bijwonen van de les(sen) worden ontzegd. Bij deze verwijdering meldt de leerling zich direct bij de leerjaarcoördinator. Is die afwezig dan bij zijn/haar vervanger of de mentor.
  2. voor een of meerdere dagen worden geschorst, dit kan zowel in- als extern zijn.

Er zal in voorkomende gevallen contact worden opgenomen met de ouders/verzorgers waarbij sancties en vervolgafspraken worden besproken.

De school is verplicht een schorsing van langer dan één dag te melden bij de leerplichtambtenaar en de Inspectie Onderwijs. De Onderwijsgroep Galilei heeft een protocol ´Schorsing en verwijdering’.

 

Artikel 9

Mededelingen die voor de leerlingen en/of de ouders van belang zijn, zoals bijvoorbeeld roosterwijzigingen, informatieavonden, etc. worden steeds schriftelijk via mail en website aan de ouders en leerling kenbaar gemaakt. Ouders zorgen er voor dat het e-mailadres van de verzorgende ouder in het schooladministratiesysteem actueel is. De school onderhoudt tevens contact met de ouders/verzorgers en leerlingen via sociale media.

 

Artikel 10

De leerling gebruikt een (school)tas waar de iPad in past om beschadiging van schoolmaterialen (waaronder de iPad) te voorkomen. De iPad is op de juiste wijze voorzien van de door de school verstrekte beschermhoes. De leerlingen kunnen hun waardevolle voorwerpen opbergen in hun kluisje. De schoolleiding heeft het recht de kluisjes en/of tassen te (laten) openen en te (laten) controleren.

 

Artikel 11

Tijdens de lessen zijn de jassen uit. Het dragen van een hoofddeksel en/of gezichtsbedekking in het gebouw is niet toegestaan. Wanneer kleding door iemand van school als aanstootgevend of provocerend ervaren wordt, kan de schoolleiding de leerling opdragen zijn/haar kleding aan te passen. Het dragen van stevige gesloten schoenen in de praktische lessen is om veiligheidsredenen aan te raden. Tijdens de praktijklessen in de bovenbouw is het dragen van werkkleding en indien nodig veiligheidsschoenen verplicht.

 

Artikel 12

De leerlingen zijn verplicht alle aanwijzingen voor veilig en hygiënisch werken op te volgen. Bij het werken met machines is het dragen van bijv. veiligheidsbrillen verplicht. Deze zijn op school aanwezig.

 

Artikel 13

Leerlingen houden zich, voor en na schooltijd, niet onnodig op in de directe omgeving van de school. Zo werken zij mee aan een goede verstandhouding met de bewoners van de aangrenzende woonwijk, bedrijven en andere scholen.

 

Artikel 14

De leerlingen zijn verplicht mee te werken aan een schone school en schoolomgeving. Afval behoort in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gegooid. Het nuttigen van eten, drinken en snoep mag alleen in overblijfruimtes en op het schoolplein. Bij bijzondere gelegenheden mag dit met de toestemming van de leerkracht ook in de lokalen. 

In de overblijfruimtes volgen leerlingen de aanwijzingen op van het toezichthoudend personeel. De schoolstewards assisteren bij het opruimen van de overblijfruimte en de verkoop in de aula.

 

Artikel 15

Leerlingen bevinden zich niet zonder toestemming in de lokalen, de personeelskamer, werk- en vergaderruimten, de entrees, de gangen en/of toiletten. Tijdens de pauzes en tussenuren kunnen de leerlingen verblijven in de aula en op het schoolplein.

 

Artikel 16

Voor door de leerling veroorzaakte schade aan schooleigendommen worden de ouders aansprakelijk gesteld. De ouders/verzorgers van de leerling(en) die deze schade veroorzaakt heeft/hebben, krijgen de kosten hiervan in rekening gebracht. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De schoolleiding is niet aansprakelijk voor vernielingen, schade en diefstal van persoonlijke spullen van leerlingen.

 

Artikel 17

Schade aan de in de school aanwezige particuliere eigendommen of ontvreemding van privé-eigendom van zowel personeel als leerlingen zal niet door de school vergoed worden. De leerlingen kunnen hun waardevolle voorwerpen opbergen in hun kluisje. De schade dient door betrokkenen onderling te worden geregeld. School kan hierbij slechts de rol van intermediair vervullen. Het bovenstaande is overeenkomstig de circulaire van de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen nr.C-850066 DGVO 131-86 op 4 april 1985.

 

Artikel 18 

Het gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan in de openbare ruimten van de school. Anderen mogen hiervan geen hinder ondervinden. De regels voor het telefoongebruik op MY college kunnen verschillend zijn per leerjaar en staan geformuleerd in “regels telefoongebruik op MY college”.  Dit is te vinden op de website van de school.

Als de leerling zich niet aan deze regels houdt, levert hij/zij de telefoon in bij de vakdocent. Die maakt een magistermelding en geeft de telefoon  aan de leerjaarcoördinator. Daar kan de leerling de  telefoon om 16.45 uur ophalen, ongeacht zijn/haar rooster. Op vrijdag is dat 16.00 uur.

Verdere regels en sanctionering staan omschreven in: “regels telefoongebruik op MY college” die op de website staan en met de leerlingen aan het begin van het schooljaar worden doorgenomen.

 

Het maken van film, foto en/of geluidsopnamen door leerlingen is in het hele gebouw en op het schoolterrein verboden behalve als hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend. Het gebruik van geluidsdragers is uitsluitend toegestaan in de aula of op het schoolplein tijdens de pauzes zonder dat dit geluidsoverlast veroorzaakt. (Zie voor regels omtrent gebruik van social media het protocol social media.)

 

Artikel 19

MY college heeft een rookvrij schoolgebouw. Het streeft ook naar een volledig rookvrije school. In en om het terrein van de school geldt een rookverbod voor iedereen: leerlingen, personeel en bezoekers. Bij de ingangshekken geven wij dit duidelijk aan met borden. Wij zullen hier ook op handhaven en bij overtreding door leerlingen, de ouders inlichten. Het rookverbod is ook van toepassing op zogenaamde e-sigaretten of vapourisers. Leerlingen mogen tijdens pauzes niet zonder toestemming van het terrein. 

 

Artikel 20

Een leerling in het bezit of onder invloed van alcoholhoudende of geestverruimende middelen wordt de toegang tot de school ontzegd. De ouders worden op de hoogte gesteld en kunnen de in beslag genomen middelen op school ophalen.

 

Artikel 21

De leerling mag in en om het gebouw niet in het bezit zijn van vuurwerk. Er volgt automatisch een schorsing voor 2 dagen en strafwerk. De naam en adresgegevens van de leerling worden standaard doorgegeven aan de politie.

 

Artikel 22

Een leerling in het bezit van steek-, slag- en/of vuurwapens als bedoeld in artikel 2 lid 1 categorie 4 onder 7 van de Wet wapens en munitie wordt de toegang tot de school ontzegd. Wapens worden in beslag genomen en alleen aan de ouders geretourneerd of overgedragen aan de politie.

* Dit zijn voorwerpen die gelet op de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen en omdat ze geschikt zijn voor het bedreigen dan wel het toebrengen van letsel aan personen als wapen worden aangeduid (zols bijvoorbeeld een zakmes).

 

Artikel 23

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur of diens plaatsvervanger. Bovenstaand reglement is gebaseerd op de door gemeenten, politie en scholen ondertekende ‘Paragraaf Veilig voor in het schoolreglement’ d.d. 30 juni 2009, welke op de scholen ter inzage aanwezig is. MY college onderschrijft het “Convenant Veiligheid in en om de school 2010”.  De volledige inhoud van dit convenant vindt u op de website van de school.