Medezeggenschapsraad

In het kader van de Wet Medezeggenschap Onderwijs functioneert ook op onze school de medezeggenschapsraad, waarin naast ouders ook het personeel en de leerlingen van de school zijn vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad is bevoegd om alle aangelegenheden van de school met het bevoegd gezag te bespreken. Voor een aantal belangrijke beslissingen m.b.t. de school heeft het bevoegd gezag voorafgaand advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. De vergaderdata staan in de jaarplanning.

De voorzitter van de MR is dhr. P. Droog.