Rapporten

De cijferrapportage is op MY college anders dan op andere scholen. Het uitgangspunt is, het verbeteren van de prestaties van de leerlingen door de betrokkenheid van de ouders te vergroten. Ook willen wij bij de beoordeling meer zaken betrekken dan alleen de prestaties voor het vak. Deze vernieuwende opzet houdt het volgende in:

In leerjaar 1 en 2 ontvangen de leerling geen rapport. Daar wordt immers gewerkt volgens MY learning. Leerlingen behalen geen cijfers maar behalen hun individuele doelen. Ouders worden door de coach van de stamgroep / leerling op de hoogte gehouden van de vorderingen. Bovendien kunnen ouders de ontwikkeling van hun kind volgen in de portal.

In leerjaar 3 en 4 komen drie rapporten per schooljaar (leerjaar 4 twee rapporten) . Het eerste verschijnt  tweede helft november, het tweede half maart en het eindrapport aan het einde van het schooljaar. Het voortschrijdend gemiddelde is dagelijks af te lezen in Magister waarvoor ouders een speciale inlogcode krijgen.

Op de rapporten wordt, naast de voortschrijdende gemiddeldes voor de vakken, ook een  waardering per vak vermeld  (goed / voldoende / matig / onvoldoende) voor gedrag, werkhouding en organisatie(W,G,O). Dit is ook terug te zien in Magister.

Het eerste en het tweede rapport wordt persoonlijk uitgereikt op een gespreksmiddag/avond door de mentor aan de leerling in het bijzijn van zijn ouder(s). In de onderbouw zijn er COL-gesprekken: Coach-Ouder-Leerling waarbij de vorderingen van de leerling wordt besproken. 

Iedere leerling en zijn/haar ouders/verzorgers  worden uitgenodigd voor dit gesprek. Zonder gesprek zal er in principe geen rapport overhandigd worden aan de leerling. Leerling, ouders en mentor bespreken de rapportage, maken afspraken en “tekenen”  alle drie het rapport.

Op ieder rapport wordt een prognose gegeven hoe de resultaten zich verhouden met de overgangsnormering naar het volgende leerjaar.