Onderbouw

Het eerste leerjaar

MY college heeft een mavo opleiding en vmbo-opleidingen op de basisberoepsgerichte- en de kaderberoepsgerichte leerweg. Met ingang van 1 augustus 2017 starten we in het eerste leerjaar met gepersonaliseerd leren volgens het onderwijsconcept van de Kunskapsskolan in Zweden. Op MY college heet dit MY learning.

MY college en MY learning

We leggen bewust de verantwoordelijkheid voor het leerproces bij de leerling zelf. Het eigenaarschap van hun eigen leerproces is een belangrijk gegeven bij KED. Het is bepalend voor hun motivatie en daarmee samenhangend succes. We begeleiden de leerlingen om het beste uit zichzelf te halen, bij ieder vak afzonderlijk. We geven kaders aan en bieden uitdaging maar ook structuur. Bij KED werken onze leerlingen met behulp van hun coach aan hun persoonlijke leerdoelen. Vanuit hun persoonlijke ambities en talenten stellen zij, met ouders en coach hun persoonlijke leerdoelen voor de lange termijn vast en plannen de leeractiviteiten om die doelen te bereiken. Kernpunt bij dit geheel is dat leerlingen iedere week een gesprek hebben met hun coach, waarbij zij aan de hand van hun logboek terugblikken, bespreken hoe het gaat en afspraken maken over hun leerdoelen.

Het is de bedoeling dat leerlingen op die manier uitgedaagd worden om te blijven leren. Er wordt sterk ingezet op de visie dat je capaciteiten kunt ontwikkelen door vaardigheid en kennis te vergroten, flexibiliteit en verantwoordelijkheid te stimuleren en te leren om succesvol samen te werken. Dat zijn de huidige eisen van een bewegende arbeidsmarkt in veranderende samenleving met steeds nieuwe verwachtingen en keuzes. Dat wordt de toekomst van onze leerlingen.

MY learning in praktijk

Bij MY learning werken we (bijna) niet meer met boeken. Iedere leerling krijgt toegang tot de digitale Learning Portal die het gepersonaliseerde leren voor ieder vak mogelijk maakt en speciaal voor KED scholen in Nederland is ontwikkeld. Het vormt de kern, de processor van het gepersonaliseerd leren. Iedere leerling krijgt een iPad in bruikleen van de school. Hiermee kunnen zij inloggen op de speciale Learning Portal. De Learning Portal is een bijna onuitputtelijke leerbron(van vmbo tot vwo) voor leerlingen en voorziet in benodigde leerstof om persoonlijke leerdoelen te kunnen bereiken. De leerstof is opgedeeld in blokken en stappen en is voor iedere leerling op eigen niveau en in eigen tempo tot zich te nemen. De hoeveelheid stappen kunnen verschillen per vak en per leerling. Leerlingen kunnen hierbij ook een keuze maken in hoe ze leren dat past bij hun leerstijl.

De klassen heten stamgroepen. Bij de samenstelling van de stamgroepen kijken we naar het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport. We proberen een evenwichtige samenstelling te maken van deze stamgroepen zodat leerlingen elkaar kunnen helpen, motiveren en stimuleren.

Bij de diverse vakken zijn de leerlingen anders gegroepeerd. De groepen zijn meer samengesteld op het niveau of de trede per vak. Omdat MY learning uitgaat van gepersonaliseerd leren, ontbreekt ook becijfering doormiddel van toetsen en rapporten. Ouders en leerlingen kunnen via “Stroom” de vorderingen bijhouden die zijn gemaakt bij de leerdoelen.   

Op MY college zetten we met het KED model de leerling centraal en halen we het beste in de leerling naar boven. Alles draait om jou!

Meer informatie: www.kunskapsskolan.nl

Het tweede leerjaar

Volgend schooljaar zal MY learning worden doorgevoerd in leerjaar 2. Dit schooljaar heeft MY college in het tweede leerjaar drie verschillende groepen:

  • 2B           Basisberoepsgerichte leerweg (met mogelijk leerwegondersteuning)
  • 2K           Kaderberoepsgerichte leerweg.
  • 2M           Mavo

Met de overgang naar leerjaar 2 gaan we al enigszins “streamen”. Er wordt voortaan gewerkt op 1 niveau/leerweg en 1 normering voor de toetsen dus ook 1 rapportcijfer voor het vak. In de B-klassen gebruiken we een andere lesmethode dan in de K- en M-klassen. Bij die laatste twee zijn er verschillen in verdieping/ondersteuning bij de leerstof, zelfstandigheid van de leerling en de normering van de toetsen.

Daarnaast hebben de 2M-klassen het vak Duits op de lessentabel staan. Bij de 2K-klassen is dit in de tweede helft van het schooljaar een keuzevak geworden voor die leerlingen die mogelijk toch nog naar 3 mavo door kunnen stromen.

Met deze nieuwe groepsindeling willen we duidelijker in beeld krijgen welke leerlingen geschikt zijn om in de bovenbouw basis, kader of mavo te kunnen volgen en de leerlingen hier beter op voorbereiden.

Het blijft echter altijd mogelijk om, tussentijds of aan het eind van het leerjaar, van leerweg te wisselen als de resultaten hiertoe aanleiding geven en er ruimte is in de klas. Met andere woorden: ook in 2K blijft overgang naar 3 mavo in beeld, in 2B kunnen leerlingen ook in de bovenbouw verder op kaderberoepsgerichte leerweg. In 2M kan de leerling, als het te moeilijk blijkt, verder op 3 kaderberoepsgerichte leerweg maar zittenblijven is ook zeker een mogelijkheid.

We willen eruit halen wat erin zit, juist in het belang van de leerling. Door vooraf strenger te selecteren, is de leerling bijna zeker om onverkort zijn diploma te halen in de bovenbouw.