het vmbo van nu

De afkorting vmbo betekent Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Het doel van het vmbo is om de leerling breder op te leiden zodat hij of zij later ‘flexibel’ is op de arbeidsmarkt. Ook wil het vmbo de leerlingen actiever en zelfstandiger laten leren en beter omgaan met de verschillen tussen leerlingen. Alle opleidingen in het vmbo zijn vooral bedoeld om de doorstroming naar de verschillende vormen van mbo te verbeteren. Kernwoorden in het vmbo zijn: leerwegen en sectoren.

Sectoren hebben te maken met de vakrichtingen die leerlingen kiezen. Het vmbo kent vier sectoren:
- Zorg en Welzijn
- Techniek
- Economie
- Landbouw

Binnen deze sectoren zijn verschillende afdelingen mogelijk. Een sector heeft te maken met wat een leerling wil gaan doen (zijn of haar interesse), de leerweg is de manier waarop dat bereikt gaat worden (wat hij of zij kan).
Ook hier is sprake van vier mogelijkheden:

• de basisberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg bereidt voor op de basisberoepsopleidingen in het mbo.

• de kaderberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg bereidt voor op de vak- en middenkaderopleidingen in het mbo. Deze leerlingen zijn het liefst praktisch bezig.

• de gemengde leerweg
Dit is een mengvorm, bedoeld voor leerlingen die weinig moeite hebben met studeren maar zich ook al gericht willen voorbereiden op bepaalde beroepen. De gemengde leerweg ligt qua niveau dicht bij de theoretische leerweg en bereidt ook voor op de vak- en middenkaderopleidingen in het mbo. Deze leerweg bieden wij op onze school niet aan.

• de theoretische leerweg
De theoretische leerweg of mavo is nog niet gericht op een bepaald beroep en is bestemd voor leerlingen die niet veel moeite hebben met studeren en daarmee voorlopig nog willen doorgaan. Met deze leerweg is de doorstroming naar de vak- en middenkaderopleidingen in het mbo, maar ook naar de havo mogelijk. Het niveau van de theoretische leerweg is te vergelijken met het ‘oude’ D-niveau op mavo.
Binnen de leerwegen worden vakken aangeboden met een zogenaamd kerndeel en een verrijkingsdeel. Het kerndeel van een vak is bij alle leerwegen verplicht. Het verrijkingsdeel van een vak kan bij bepaalde leerwegen verplicht zijn.