Afronding schoolexamens

De centraal schriftelijke examens komen te vervallen dit schooljaar. De schoolexamens gaan bepalen of de leerling geslaagd is of niet. De komende weken zullen hiervoor op MY college de schoolexamens voor alle klassen van leerjaar 4 worden afgerond. Ouders hebben hierover een mail ontvangen. Lees dit zorgvuldig door en bekijk het rooster en de klasindeling goed.

Het bericht gaat over de schoolexamens, dit naar aanleiding van het besluit van de minister van Onderwijs deze week. Deze besluiten van de minister zijn vastgelegd in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Hieronder staat hoe wij op MY college met deze nieuwe situatie omgaan:

De afname van de laatste schoolexamens op MY college

 • De eerder geplande toetsweek voor de 4e jaars is vanzelfsprekend vanwege de maatregelen komen te vervallen.
 • De laatste schoolexamens zullen in de komende periode vanaf a.s. dinsdag 31 maart worden afgenomen.
 • De schoolexamens voor basis- en kaderberoeps niveau vinden plaats nog voor de meivakantie, met uitzondering van economie van klas 4A.
 • Klas 4A zal voordat het schoolexamen voor economie kan worden afgenomen nog instructie ontvangen over de inhoud van de lesstof voor deze toets. Daarom vindt dit schoolexamen plaats na de meivakantie. 
 • Voor de leerlingen van de 4e klas mavo wordt een deel van de schoolexamens voor de meivakantie en de overblijvende toetsen erna afgenomen.
 • Bovendien hebben de examenleerlingen nog mogelijkheden tot herkansingen. Deze vinden na afloop van de schoolexamens plaats en zullen na de meivakantie worden ingepland.

Vanzelfsprekend alleen indien dit nodig is voor het behalen van het diploma of als de leerling toch voor een vak een herkansing wenst.

Waarom kiest de school niet voor ‘toetsen op afstand?’

 • De leerlingen hebben zich voorbereid op een toetsvorm waaraan zij de afgelopen jaren gewend zijn geraakt en waarmee zij ervaring hebben.De spanning die het oplevert wanneer wij hiervan nu zouden afwijken, is niet gewenst.
 • Omdat de schoolexamens gespreid zijn ingepland, zullen er minder leerlingen per afnamemoment aanwezig zijn.
 • Niet ieder vak of iedere toets is geschikt om op afstand te worden getoetst.

 

Kan de school nu wel veilig schoolexamens afnemen?

 • In het nieuwsbericht van 25 maart staat welke voorzorgsmaatregelen de school in acht neemt bij het afnemen van de schoolexamens.
 • Door het spreiden van de schoolexamens over deze perioden en in mei zal het aantal leerlingen per afnamemoment lager zijn.
 • We gaan uit van hele kleine aantallen per afname, van 5 tot ongeveer 10/12 leerlingen. Bij het laatste aantal wordt gebruik gemaakt van de grote centrale aula.
 • De verder aangescherpte regelgeving van 23 maart laat toe dat er op scholen -volgens de richtlijnen van het RIVM- schoolexamens afgenomen worden.
 • Voorafgaand aan de afname van de schoolexamens zullen de examenleerlingen verdere informatie ontvangen over de richtlijnen die er gelden tijdens de schoolexamens.

 

Welke zak-slaagregeling geldt er?

Dat is op dit moment nog niet bekend. Wij zijn in afwachting van nadere mededelingen van het ministerie hierover. Formeel dient iedere leerling in het examenjaar zijn of haar pta (programma van toetsen) te hebben afgesloten. In andere jaren geldt dat bij het niet afronden van deze toetsen een leerling geen examen mag doen.

Deze situatie is nu anders, maar we verwachten dat in ieder geval deze afspraak zal worden gehandhaafd. Iedere leerling zal zijn of haar programma van toetsen en opdrachten moeten hebben afgerond.

Dus: ook alle opdrachten van Qompas dienen te zijn gemaakt om het LOB dossier van alle leerlingen af te kunnen sluiten. Is dat niet gebeurd, dan zal een diploma niet haalbaar zijn.

Jaarboek 2020

Net als eerdere jaren was de school ook dit jaar bezig met het opstellen van een jaarboek als afscheid voor alle eindexamenkandidaten. Door de coronacrisis loopt dit wat vertraging op maar we zijn wel van plan om het jaarboek voor jullie gereed te maken.

Daarom het volgende dringende verzoek: willen de leerlingen die nog niet hun teksten voor het jaarboek hebben ingeleverd, dit zo snel mogelijk alsnog doen voor a.s. maandag 30 maart. Mailen naar dhr. Maassen!!

Tot slot

Wij realiseren ons dat de onzekerheid rondom het afronden van het schoolexamen en de eindexamens bij veel leerlingen en hun ouders/verzorgers tot zorg en spanning heeft geleid. Daarom zijn we wel blij dat er inmiddels met dit besluit van de minister enige duidelijkheid is.We doen hiermee ons uiterste best om zorg te dragen voor een zorgvuldige afronding van de schoolexamens voor alle 4e jaars leerlingen van onze school.