Nieuw verzuimbeleid

De gezonde school en geborgenheid zijn twee uitgangspunten op MY college. De gezondheid van leerlingen vinden we belangrijk. Wanneer een leerling twee weken aaneengesloten ziek is of vier keer per jaar ziek gemeld wordt, is dit voor ons aanleiding tot zorg over het welbevinden van een leerling bij ons op school. Wanneer een leerling regelmatig te laat komt of regelmatig ziek is, kan dat een indicatie zijn van een onderliggende problematiek (problemen thuis, opvoedingsproblemen, leerproblemen, motivatieproblemen, gezondheidsproblemen, gedragsstoornissen etc.)

Om deze reden hebben we binnen de school en in samenwerking met de schoolverpleegkundige en de leerplichtambtenaar afspraken gemaakt met betrekking tot ziekteverzuim.

Aanpak

De verzuimcoördinator houdt dagelijks het (ziekte)verzuim in de gaten. Wanneer een leerling twee weken ziek is of als er sprake is van opvallend (ziekte) verzuim (opeenvolgend ongeoorloofd; verzuim van 16 uur of meer in een periode van 4 lesweken; regelmatig te laat komen; ziekteverzuim zonder duidelijke (medische) reden of oorzaak) wordt de teamleider op de hoogte gesteld.

Verzuimstaten worden maandelijks door de verzuimcoördinator uitgeprint en in het postvakje van de mentor en teamleider gelegd. De verzuimcoördinator bekijkt verzuimstaten en markeert bijzonderheden. Bij reden tot zorg, mailt hij mentor en teamleider. Deze zorgt er dan voor dat er telefonisch contact is met thuis (door mentor) en/of er gaat een brief uit naar de ouders/verzorgers (door verzuimcoördinator).

Bij opvallend ziekteverzuim gaat er een brief uit naar de ouders van de betreffende leerling met de melding dat de leerling bij een volgende ziekmelding opgeroepen wordt door onze schoolverpleegkundige. Zij bepaalt of het of het geconstateerde ziekteverzuim geoorloofd of ongeoorloofd is. Verzuim- en zorgcoördinator worden hierover ingelicht. Bij niet geoorloofd ziekteverzuim, meldt de verzuimcoördinator dit via DUO bij de leerplicht. Ouders worden door de verzuimcoördinator geïnformeerd indien er een melding gedaan wordt bij leerplicht.

Zorg en nazorg bij langdurig ziekteverzuim.

1. De mentor onderhoudt vanuit de school het contact met de zieke leerling en zijn ouders.

2. Voor leerlingen die langer dan 2 weken niet naar school kunnen komen, worden afspraken    gemaakt over onderwijs thuis. De mentor, i.s.m. de teamleider en verzuimcoördinator zorgen er voor dat deze afspraken gemaakt worden.

3. Als de leerling na langdurig ziekteverzuim terugkeert op school, wordt met hem een inhaalprogramma afgesproken. De mentor ondersteunt de leerling daarbij en ziet er op toe dat het inhaalprogramma voor de leerling haalbaar is.