Ziekte en verzuim

Als een leerling niet naar school kan komen wegens ziekte, ongeval of een andere oorzaak, dan moet de ouder of verzorger de absentenadministratie (niet de mentor) hierover inlichten (0181- 622033). Afgelopen jaar is hiervoor een geautomatiseerd telefoonbeantwoordingssysteem ingevoerd. Dit werkt met een keuze menu waarbij u de boodschap 24/7 kan inspreken.

Met nadruk wijzen wij erop dat het reglement de ouders/verzorgers verplicht deze meldingen te doen, omdat:

a het verzuim anders als ‘ongeoorloofd’ wordt genoteerd (wat strafconsequenties voor de leerling kan inhouden);

b er dagelijks een controle wordt gehouden op afwezige leerlingen en wij u dan onnodig bellen over de absentie van uw kind. Wanneer de leerling weer op school komt, brengen de ouders/verzorgers de school hiervan telefonisch of schriftelijk op de hoogte.

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen thuis via internet inloggen in Magister. Op die manier kunnen zij de registratiegegevens (absent, huiswerk, boeken e.d.) van hun kind dagelijks bekijken